Kvkk

ANADOLU Rent A Car
Aydınlatma Metni 1.0
DEMİRYOLLAR OTOMOTİV TURİZM ALIM SATIM KİRALAMA TARIM GIDA İNŞAAT İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”) AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSU: DEMİRYOLLAR OTOMOTİV TURİZM ALIM SATIM KİRALAMA TARIM GIDA İNŞAAT İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
Kısaca: (“New Anadolu”)
İLK YAYIN TARİHİ: 2022 (V.1.0)
GÜNCELLENME TARİHİ: 21.09.2022 (V.1.0)
New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine, diğer kanunlara verdiğimiz ile eş değer önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özene göre uygulamaktayız.
Kişisel verilerinizi ticari faaliyetimiz gereği işlerken, kendimizi sizin yerinize koyuyoruz ve özen yükümlülüğümüzü vicdani yükümlülüğümüz ile eş değer tutarak, tıpkı araç kiralama hizmetlerimize yaklaştığımız gibi, en yüksek özen ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.
Bu felsefeyle, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalarımızı tamamladığımızı, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçlerini takip ettiğimizi, idari ve teknik sorumlu atadığımızı aynı zamanda iletişim faaliyetleri için irtibat kişisi atandığını bildirmek isteriz.
TANIMLAR
•Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle( genellikle en iyi araç kiralama işlemleri) sınırlı olarak verilen onay.
•Alenileştirme: Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından herkese erişilebilir hale getirilmesi.
•Aleniyet Kazandırma: İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.
•Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
•Çalışan: New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”)merkez ve şubeleri bünyesinde çalışan değerli personellerimiz.
ANADOLU Rent A Car
•Farkındalık Çalışmaları: New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”) bünyesinde kişisel verilere erişebilen herkesin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması, paylaşılmaması veya fiziki-siber saldırılar konusunda gerekli eğitimleri almalarıdır.
•Fiili İmkânsızlık:Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişilerin durumu.
•Güvenli Giriş Katmanı (SSL) Sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğinin ve bütünlüğünü mümkün kılan sertifikadır.
•İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
•İmha:Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
•İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.
•Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
•Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
•Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
•Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikadır.
•Kurul: Kişisel verileri Koruma Kurulu.
•Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
•KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
•Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişinin belirlenemez hale getirilmesidir.
•Meşru Menfaat: Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla veri sorunlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işleyebilmesi.
•Otomatik işleme: İnsan müdahalesi ya da yardımı konusundaki ihtiyacı asgari seviyeye indiren, kendi aralarında bağlantılı ve etkileşimli elektrikli veya elektronik bir sistem tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetidir.
ANADOLU Rent A Car
•Otomatik olmayan işleme: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.
•Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. ( New Anadolu Müşterilerinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini Talep Etmemektedir. Pasaporta Bağlı olunarak sunulan veriler imha politikası kapsamında imha edilmektedir.)
•Periyodik Denetim: Şirket bünyesinde uzmanlar tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen denetim faaliyetleridir.
•Rastgele Denetim: Şirket bünyesinde uzmanlar tarafından tarihi belirtilmeden gerçekleştirilen denetim faaliyetleridir.
•Risk Analizi: New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”) tarafından fiziksel, yazılımsal, donanımsal ve hukuksal risklerinin incelenerek raporlanmasıdır.
•Silme veya Silinme: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale gelmesi.
•Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
•Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Bu metin için veri sorumlusu New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”)’dur.
•Veri Türetme: Mevcuttaki detay verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir.
•Yedekleme: Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallere karşı yazılımsal veya donanımsal olarak verilerin yedeklenmesi ilişkin stratejilerdir.
•Yok Etme: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde geri getirilemez olarak imha edilmesidir.
ANADOLU Rent A Car
Ticari Faaliyetimiz Gereği İşlenen Kişisel Verileriniz Şunlardır:
Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN,YKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı
Lokasyon Ürün teslimi ve gerektiğinde teslimatlar için, servis hizmetleri için fiziki adresler, araç takip sistemleri
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar
Müşteri İşlem İşlem kayıtları, dekont, sipariş takibi
Fiziksel Mekan Güvenliği Ziyaretçilerimizin tesisimize giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirleri gereği alınan kayıtları
İşlem Güvenliği IP kayıtları, web sitesi bilgileri
Finans Bilanço veya kredi notu benzeri bilgiler
Pazarlama Alışveriş alışkanlıkları veya bildireceğiniz ürün tercihine ilişkin bilgiler
Görsel ve
İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri, gerektiğinde zorunlu sertifika faaliyetleri ve zorunlu eğitim bilgileri
Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, varsa emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,
Diğer Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, giysi bedeni, boy, kilo, zorunlu olması halinde stajyerlik durumu, binilen servis, binilen durak verileri benzeri servis faaliyeti ve lokasyon verisi, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, gerektiğinde giriş-çıkış kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri, Kabis Giriş için pasaport ve/veya Ehliyet bilgileri.
ANADOLU Rent A Car
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”) olarak adaylar ve mesai arkadaşlarımı için; Şirketimiz ile iş ilişkiniz kapsamında; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin verileriniz, banka hesap verileriniz, özlük dosyasının oluşturulması için gereken tüm bilgiler, performans ve kariyer gelişimine ilişkin anket, rapor, çalışma, eğitim ya da mülakata ilişkin bilgiler, çalışanlara sunulacak her türlü yan hakka ya da menfaate ilişkin bilgiler ile bunlara benzer diğer bilgiler, kamera kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları gibi Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler, kullanıcı adları, şifreler, internet sayfası erişim kayıtları, ihbarlar ile kurum siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer, denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
Özlük dosyalarının oluşturulması,
Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
Ticari faaliyetlerimiz ve şirket meşru menfaatleri gereği,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
İşe devamlılığın takip edilebilmesi için personel giriş kartlarını tanımlanması,
Personel değerlendirmeleri (performans değerlendirmeleri, terfiler, disiplin cezaları, işten çıkarmalar),
Rent a car (araç kiralama) sektörünün gerekliliği olarak hijyen ve sağlık önlemlerinin alınması, denetlenmesi,
Şirketimizi aleyhine başlatılan hukuki süreçlerin yönetilmesi,
İş seyahatlerinin organize edilmesi ve masraf bildirimlerinin yapılması,
Mesleki yeterliliklerin belirlenebilmesi, iletişimin gerçekleştirilmesi ve üretim ile ilgili faaliyetlerde kullanılması,
İşten ayrılmanız durumunda işten ayrılma sebeplerinin analiz edilmesi,
Fazla çalışma gerekçelerinin analiz edilmesi,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkilerin uygulamaların yapılması,
Çalışanların güvenliği, malvarlığının korunması, zararların engellenmesi ve çalışanların koordine edilmesi, denetim, alacakların tahsili ve güvenlik gibi meşru menfaatlerimizin korunması,
KABİS sistemine giriş yapılması,
Araç teslimi için doğru adres tespiti,
Bilgi güvenliği alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Acil durumlarla iletişimin sağlanması.
4857 sayılı İş Kanunu,
5510 Sayılı SSGSK Kanunu,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,
Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
İstatistiksel Çalışmalar için,
Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır. İmha politikasına ilişkin detaylara VERBİS veya başvuru halinde irtibat kişisi vasıtası ile erişilebilir.
Ayrıca, Özel nitelikli veri olan sağlık ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler sadece mesai arkadaşlarımızdan alınarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
İşyeri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi.
Özlük dosyalarının oluşturulması ve saklanması,
İşyeri kimlik kartlarının oluşturulması,
Periyodik sağlık muayenelerinin yapılması,
Devamsızlıkların takip edilebilmesi.
Sizin ve bizim güvenliğimiz.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi;
Şirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, gerektiğinde Günlük PDKS kayıtlarınız için parmak izi ve mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır. Ziyaretçilerimizin tesisi ziyareti sırasında da yalnızca güvenlik ve iş takibi amaçlı özel nitelikli olmayan kişisel verileri işlenmektedir.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi;
New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”) verilerin aktarılması hususunda, KVKK' da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi'nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.
Kişisel verileriniz,
Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
Müşterilerin şikayetlerinin çözümlenmesi, müşteri taleplerinin karşılanması ve müşteri ile iletişimin sağlanması amaçlarıyla tedarikçilerimize ve sevkiyat alt yüklenicilerimize, hukuk ve muhasebe müşavirlerimize,
Hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara
Üretim ve ticari faaliyetler gereği ortaklık yapısı olan, ortak hissedar bulunan veya alt-üst işveren ilişkisi olan şirketlere,
ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.
ANADOLU Rent A Car
Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?
Kişisel verileriniz, idari ve teknik tedbirlere uygun olarak, düzenli denetimler ile kontrol edilerek muhafaza edilmektedir.
New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”) kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almaktadır.
İmha tarihleri VERBİS üzerinden paylaşılmakta ve gerektiğinde düzenlenmektedir.
Üçüncü Parti Sitelere Bağlantılarına (Linklere) Dair
New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”) adı altında varlık gösteren şirketimiz, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez. Bu nedenle, kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.
Veri İşlenmesi Örnekleri
Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz veya menfaatleriniz için zorunlu olma: Kişisel verilerinizin işlenmesinin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu ancak söz konusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Tanıtım ve pazarlama”, ya da “Sitemizi ve Hizmetlerimizi geliştirmek”, “Kişiselleştirilmiş deneyim sumak” ve “İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlemek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.
Açık Rıza
Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Metinde veya kanunda yer alan hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi ancak açık rıza vermiş olmanız halinde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
ANADOLU Rent A Car
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?
Kanun’un 11’inci maddesi çerçevesinde haklarınız: Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme, Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?
Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için; kurumun bildirdiği usuller ile veya Yazılı olarak: ……….Folkart Bayraklı/ İZMİR adresinde İrtibat kişisine teslim ederek başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru içeriği ve sonuçlanma süreci sonuçlanmaktadır?
Başvuruda;
Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Başvuruda paylaştığınız kişisel veriler sizinle irtibat kurabilmemiz ve kimliğinizi teyit edebilmek için başvuru süresince saklanmaktadır.Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz veya Kurumca belirlenen tarifeler oranında masraf alarak sonuçlandıracaktır.
Güncellenme Tarihi 29.09.2022
VERİ SORUMLUSU
DEMİRYOLLAR OTOMOTİV TURİZM ALIM SATIM KİRALAMA TARIM GIDA
İNŞAAT İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
New Anadolu (“Rent A Car”) (“Car Rental”)
  • Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Katı Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Cad. No:289 Gaziemir - İZMİR
  • +905393350036
  • info@newanadolurent.com
© 2023 - Tüm Hakları Saklıdır
Whatsapp İçin Tıklayınız