Şartlar & İptal ve İade KoşullarıKISA DÖNEM ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ


 

Madde 1 – TARAFLAR

 

1.a- Araç/Filo Kiralayan                                                                                           1.b. KİRACI

 

Ad/Unvan: A.Ş.                                                                                                       Ad/Unvan: ……………………………………………………………………………….

.

(Kısaca ANADOLURENT olarak anılacaktır)                                                          (Kısaca KİRACI olarak anılacaktır)

 

Adres: Dokuz Eylül, 35410 Gaziemir/İzmir                                                             Adres:  

  Vergi Daire/NO: MENDERES V.D.   No: 2900730145                                          T.C. Kimlik No:                                          Pasaport No:

 

  E-mail:info@newanadolurent.com                                                                          E-mail:                                                     Cep Tel:

 

Madde 2 – KONU
ANADOLU RENT’ tarafından, “Araç Teslim Tutanağı” ile araç sınıfı belirtilen aracın   KİRACI’ya işbu sözleşme hüküm ve şartları uyarınca kiralanmasından ibarettir.

Madde 3- TEBLİGAT

3.a. Tarafların 1. Maddede bildirdikleri lokasyonları tebligat adresleridir. Adres değişiklikleri, karşı yana yazılı olarak bildirilmediği müddetçe işbu sözleşmede yapılan adreslere gönderilen her türlü tebligat ve yazışma tebliğ edilmiş sayılacaktır.

3.b. Taraflar işbu sözleşme metni içerisinde bildirdikleri e-mail adreslerine yapılan bildirim ve tebligatların yasal tebligat sonucu doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.c. E-mail adresleri üzerinden gönderilen bildirimler, açılmasa veya okunmasa dahi iletim tarihi gününden başlamak üzere 3. gün içerisinde okundu/teslim edildi kabul edilir. K.E.P. kullanılması halinde otomatik okunma süresi 5 gün kabul edilir.

Madde 4–TANIMLAR

4.a. KTK: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

4.b. İşleten: KTK MD:3 gereği; Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiilî tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. İşbu sözleşmede işleten sıfatı ile 3. Kişilerin hakları ve/veya kural ihlallerinden işleten sıfatı ile, her türlü ihlalden de kusursuz sorumluluk dahil tüm hukukî, idarî, cezaî yaptırımlardan kiracı sorumludur.

4.c. Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. İşbu sözleşmede, kiralanan aracın şirket otoparkından çıktığı andan itibaren tüm hudutlar trafik sayılmaktadır ve sorumluluk kiralayana geçmektedir.

4.d. Minor Değişiklik: Sözleşme süresinin uzatılması benzeri esaslı olmayan değişikliklerdir, Anadolu Rent’in yazılı muvafakati ile yeni sözleşme tanzim edilmeden de düzenlenebilir.

4.e. Major Değişiklik: Sözleşme koşullarında esaslı değişiklikler meydana gelmesidir. Örneğin başka araç kiralanmak istenmesi, kullanılacak adres değişikliği vb. Bu değişiklikler mevcut sözleşmeyi feshedip yeni sözleşme tanzimi gerektirmektedir. Anadolu Rent’in yazılı muvafakati olmadan bu değişiklikler yapılmaz.

Madde 5- KİRACI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.a. Kiralanacak araçların tüm yakıt, otopark, köprü, OGS, KGS, HGS ve otoyol geçiş giderleri ve benzeri giderler ile sürücü hatalarından kaynaklanacak trafik para cezaları, faiz ve fer’leri KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen cezalar KİRACI’ya aittir. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi KİRACI mevcut cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. KİRALAYAN’a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından yasal ödeme süresi içinde ödenecek ve ilgili bedel KİRACI’ya yansıtılacaktır. KİRACI ödenen bedelleri KİRALAYAN’a üç (3) gün içinde ödeyecektir. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, ödeme tarihinden itibaren başlayacak haftalık %5 oranında   cezai şart ile birlikte KİRACI ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan veya provizyondan alınır.  KİRACI, OGS, KGS, HGS ve benzeri giderler ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan veya provizyondan alınır. Teminat dışında kalan tutar, ayrıca kiracıdan tahsil edilir.
5.b. KİRACI’lık sıfatı KİRACI'nın şahsı/tüzel kişiliği ile kaim olup, KİRACI araçları hiçbir şekilde kısmen dahi olsa üçüncü kişilere kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, teminat olarak gösteremez, emanet edemez, valelik hizmeti alamaz. Söz konusu işlemler yalnızca Anadolu Rent’in yazılı onayı ile gerçekleştirilebilir.
5.c. KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı muvafakati olmadan araçları yurt dışına çıkaramaz. KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayının alınması durumunda gerekli noter, yurt dışında geçerli olacak muafiyetsiz kasko sigorta vs. ile ilgili harcamaları üstlenir ve aracın öngörülen sürede geri getireceğini noter tasdikli yazı ile taahhüt eder.
5.e. KİRACI TMK 2-3 hükümleri gereği iyi niyetli, TTK 18 hükümleri gereği basiretli tacir olarak davranmalı ve Anadolu Rent tarafından sunulacak hizmetleri ve araç değerlerini korumak için, en az makul özen göstermelidir.
5.f. Kiracı tarafından icra edilen her türlü faaliyet kanunlara uygun olmalıdır. Aksi kullanım veya hallerinin tespiti Anadolu Rent’in yükümlülüğü değildir. Cezaların şahsiliği ilkesi gereği, Anadolu Rent’e yazılı bildirilmeden ve yazılı onayı alınmadan ya da kast içermese dahi kanunlara muhalefet edilmesi veya suç işlenmesi halinde kiracı faaliyetlerinden tek başına sorumlu olacaktır. Bu       sorumluluk cezai sorumluluk ve 3. Kişilerin tazminat hakkı dahil her sorumluluğu kapsar.
5.g. Kiralama süresi başlangıcında araçları kullanması muhtemel kişilere ilişkin sürücü bilgileri ve ehliyet fotokopileri, açık rızaları kiracı tarafından alınmış olarak, KİRACI tarafından Anadolu Rent’e bildirilecektir. Aracı kullanacak kişi sayısı birden fazla ise, bu halin teklif aşamasında belirtilmesi zorunludur. Sözleşmede adı bulunmayanlar aracı kullanamazlar. Kullanmaları halinde meydana gelecek tüm hasar ve cezalardan kiracı sorumludur. Ek sürücüler ücrete ve onaya tabidir.
5.h. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur. Doğrudan kanunda yer almayıp ancak halk arasında yaygın olarak uygulanan kan parası veya herhangi bir nam adı altında gelen taleplerden, ödemelerden ve işlemlerden, 3. Kişilerin tüm tazminat ve masraflarından kiracı sorumludur.
5.j. Anadolu Rent araçlarına imza niteliğinde veya reklam amacı ile yazılar, görseller, logo, marka, iletişim bilgileri, anketler yerleştirebilir.
5.k. Kiracı aracı teslim alırken muayene etmek ve kontrol etmek ile yükümlüdür. Kiracı aracı teslim alırken: aracın mevcut durumuna dair ANADOLU RENT tarafından yapılan tespitleri teyit eder ve araç teslim anına dair tutanak imzalar. Kiracının işbu sözleşmeyi imzalaması ile söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam faal vaziyette ve iyi durumda teslim aldığını, aracın araç teslim tutanağında belirtildiği gibi teslim edildiğinin esas olduğunu, araçta teslim sırasında var olan her türlü ayıbın araç teslim tutanağında belirtileceğini, aksi halde aracın Kiraya Verene iadesi sırasında tespit olunan her türlü ayıba Kiracı'nın sebep olmuş kabul edileceği hususunda taraflar mutabıktır. Kiracı, aracın teslimi sırasında bildirilen tanımlanalar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder. Kiracı, araç hasarlı veya borçlu teslim edildiği taktirde tüm borçlardan sorumludur. Borçlar, sözleşme esnası veya öncesinde kapora verildiyse, verilen bedel içerisinden tahsil edilir. Kapora verildiği halde, verilen miktar hasarları karşılamaya yetmiyorsa ise en geç 1 işgünü içerisinde farklar kiracı tarafından ödenir. İlgili meblağ her hasarda kiracının vermiş olduğu teminattan, provizyondan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.l. KİRACI’nın kanuna aykırı bir faaliyet yaptığının ihbar edilirse veya herhangi bir sebep ile Anadolu Rent tarafından tespiti halinde, Anadolu Rent kiralama süresinin tamamındaki ücrete hak kazanmış olarak kiralama hizmetlerini elindeki fiziki imkanlar dahilinde derhal durdurabilir, durumu ilgili birimlere ihbar edebilir. Bu durumda Anadolu Rent’in sözleşmenin geri kalan günlerinden doğacak alacakları 5.d. maddesindeki hakları dahil derhal talep ve tahsil edilebilir.
5.m. Kiralama en az 1 gün (24 saat) ‘tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, günlük herşey dahil kira bedeli ücretinin 1/3 ’ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır. Gecikmelerde kesilen ücret şirketin gecikme günü için belirlediği ücrettir. Kiralanan gün ile gecikilen gün ücreti farklı olabilir.
5.n. Vasıtayı kararlaştırılan tarihte ve ANADOLU RENT’in belirlediği yere teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana, bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. Yerine tespit edilmemesi halinde şoför ve yol/mesafe farkı kiracıya yansıtılır. Var ise kaporadan tahsilat yapılır. Yok ise derhal en geç 1 işgünü içerisinde farklar kiracı tarafından ödenir.
5.o. Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından ( kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında ) sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulmasından sonra aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım ihtiyacına rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar gibi.) İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.p. Kiracı, vasıtayı aldığı kadar yakıt iade eder. Aksi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin %30`u oranında hizmet bedeli ile birlikte belirtilen akaryakıt tutarlarını ödemekle yükümlüdür. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.r. 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.s. Kiracıya verilen araçta hasar oluşması halinde, kiracıdan ayrıca hasarın %5’i oranında hasar takip bedeli alınır. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.t. Kiralayan aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. Kiracı kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur.        Periyodik bakımın yapılmamasından doğacak zararlardan kiracı sorumlu olacaktır. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.u.
Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise, bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 400 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20 (yüzde yirmi) si artı KDV kadar ücretlendirilecektir. Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)'ni kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.u.1. Kira sözleşmesinin yürürlükte olduğu dönemde aracın kullanımından doğmuş ancak, kira sözleşmesi bitimine kadar resmi makamlar, üçüncü şahıslar ve/veya kiracı tarafından bildirilmemiş veya tespit edilememiş olan tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır. Kira sözleşmesinin bitiminden sonra haberdar olunan zararlar kiracının sözleşme sırasında bildirdiği kredi kartından tahsil edilecektir. Sözleşme sırasında kredi kartı bildirmemiş olan kiracıya doğan zararın ödenmesinin sözleşmede yazılı yollarla bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde ödeme yapılmaması halinde başkaca ihtara gerek kalmaksızın kiracı temerrüde düşmüş sayılacaktır.
5.v. Kiracı, işbu sözleşmenin imzalanmasının ardından, aracı teslim almadan sözleşmeden cayma talep ettiği takdirde; KDV ve sigorta bedelleri dahil tüm giderlerle birlikte kiraladığı gün sayısı kadar ilgili araç ücretinin yarısını kiralayana ödemekle yükümlüdür.
5.z. Kiracı, aracı teslim aldıktan sonra sözleşmeden cayma talep ettiği takdirde ise; 6502 Sayılı Kanun gereği, araç ile hareket etmeden sözleşmeden 5.v. hükümleri uyarınca cayabilecektir. Kiracı, aracı kullandığı andan itibaren ilgili sözleşmeden cayma talep edemez, işbu sözleşme ile ortaya çıkabilecek tüm maddi yükümlülükler ve kira bedelini kiralayana ödemekle yükümlü olacaktır. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.aa. ANADOLU RENT tarafından her araç için 50.000 km’de bir lastik değişimi yapılacaktır. Lastik patlaması veya yarılmalar sonucu oluşacak masraflar KİRACI ya aittir. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir. 50.000 km ve katlarında yapılması gereken periyodik lastik değişimlerinin haricinde tüm lastik değişim ücretleri KİRACI tarafından ödenecek ya da ANADOLU RENT tarafından ödenecek ve KİRACI’ ya fatura edilecektir.
5.ab.Araçta kaza dışında meydana gelebilecek araçların lastik ve jant hasarları, teslim edilmiş avadanlıklar (trafik seti, yangın tüpü, zincir ) aksesuarlar ile araca ait evraklara (trafik tescil belgesi ,poliçeler, ruhsat v.b.) gelecek zararlar, kayıp veya kullanılmayacak hale gelme durumlarındaki zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Bu tür durumlarda KİRACI araca ait parçaların teminini sağlayıp gerekeni yapar veya İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
5.ac. Kiracı, aracın her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dâhil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda aracın güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.

Madde 6 – ANADOLU RENT’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.a. ANADOLU RENT, işbu sözleşme konusu gereği KİRACI’nın ihtiyaç aracı temin etmek ve ilgili hizmetleri vermekle yükümlüdür.

6.b. ANADOLU RENT, hizmetlerle ilgili oluşabilecek talepleri kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden ilk 5 iş günü içerisinde yanıtlamakla yükümlüdür. Yanıt yazılı veya sözlü olabilir. Yanıt verilmesi halinde, kiracı tarafından bu konu hakkında yapılacak tüm şikâyet ve itirazlar geçersiz kabul edilecektir.

6.c. ANADOLU RENT, Kiracı tarafından talep edilen ek işler için ek ücret talep edebilir. Tarafların karşılıklı muvafakati ile ek ücret gereken hizmetler tanımlanır.
6.d. Kiralanacak araçların motorlu taşıtlar vergisi, zorunlu trafik sigortaları, ileride yapılacak kanuni artışlardan dolayı trafik sigorta zeyilnameleri, kasko poliçeleri, bu işlemlere ilişkin vergi, harç, masraf ve primler KİRALAYAN tarafından ödenecektir.

6.e. İlgili kurumlarca KİRACI'ya tebliğ edilen, kira süresi sona erse bile Trafik Para Cezası ve diğer idari para cezaları veya kullanımla ilgili diğer bildirim/ceza vb. cezalar KİRACI tarafından yasal ödeme süresinde ödenecek ve tebliğ edilen evrak ve ödeme dekontu, ödeme gününden itibaren üç (3) gün içerisinde ANADOLU RENT’e yazılı olarak ulaştırılacaktır. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, ANADOLU RENT’in araç maliki sıfatı ile tekrar ve/veya cezalı ödemek durumunda kaldığı hallerde ödediği ceza bedelini ve diğer tüm zararlarını KİRACI’dan tahsil edecektir. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.f. Kiracı, teslim formunda veya ilgili alanlarda bildirildiği sınırlar dışarısında araç kullanmayacaktır. Aksi halde tüm sözleşme ücretine hak kazanmış şekilde ANADOLU RENT tarafından sözleşme feshedilebilir. Araçlar geri alınabilir. Bildirilen alan dışında kullanıma geçilmesi tarafların karşılıklı mutabakatı ile mümkündür. Kiralama başlangıcında ve iadesi sırasında Araç teslim etme ve teslim alma formunun doldurulup karşılıklı olarak imzalanması halinde, araç koşul ve durumuna kiracı tarafından itiraz edilemez.
6.g. Kiracı bildirdiği sınırlar dışarısında veya içerisinde araca yansıtılacak her köprü, HGS, OGS, ücretli yol, otoban, otopark ve benzeri masrafları derhal en geç 1 iş günü içerisinde ANADOLU RENT’e ödemekle yükümlüdür. Ödeme bilgi veya emirlerinin kira süresi sonrası teslim edilmesi halinde de Kiracı’nın sorumluluğu sürmektedir. Talep edilmesine rağmen ödenmediği taktirde yazılı ihtara gerek kalmaksızın ilgili bedeller ile yapılan diğer masraflar kiracı aleyhine icra takibi başlatılarak veya var ise depozito bedelinden tahsil edilerek kapatılır.
6.h. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça araç Türkiye sınırları içerisinde kullanılmak zorundadır.
6.i. KİRACI, kira konusu araçları yasal olmayan işlerde ve yasalara aykırı olarak kullanamaz. Aksine davranış sözleşmenin feshi sebebi olup, haklı feshin hukuksal sonuçlarını doğurur. Ayrıca yasak kullanımdan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk KİRACI’ya aittir. Fesih hallerinde veya sözleşmeye aykırılık hallerinde ANADOLU RENT aracını derhal geri alabilir, kiracıya ayrıca bir ihtar ya da bildirimde bulunmak zorunda değildir.
6.j. Aracın teslimatı sırasında araç, asıl anahtarları KİRACI'ya teslim edilir. Bu anahtarın sorumluluğu kira süresi boyunca KİRACI'dadır. Kira süresi içindeki anahtar zayi, kullanım veya darbe kaynaklı bozulmalarda KİRACI, yeni anahtar yaptırma talebini (yeni anahtar yapımı için distribütörler veya üst işverenler talep ettiğinden dolayı) koştuğundan)ANADOLU RENT‘e iletme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bildirim zorunluluğu yerine getirilmediği takdirde, KİRACI bütün zararı karşılar. Bu bildirimden sonra ANADOLU RENT ilgili marka ve modeldeki anahtarı temin ederek KİRACI'ya ulaştırır. Bu bedel KİRACI'ya faturalanır. Gerektiğinde Kira bitiminde araçların iade alınması esnasında da eksik anahtar, teslim evraklarıyla tutanağa geçirilir ve eksiklerle ilgili bedel KİRACI'ya derhal faturalanır ve
İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.k. KİRACI, aracın alkol veya uyuşturucu etkiye sahip herhangi bir madde almış kişilerce yahut ismi önceden KİRALAYAN’a bildirilmemiş kişilerce kullanılmamasını sağlamayı taahhüt ve buna aksi davranışın aracın her türlü sigorta ve teminat kapsamı dışında kalması sonucunu doğuracağını bildiğini beyan etmektedir. KİRACI, bu hallerde araca ve araç kullanılarak üçüncü şahıslara verilen doğrudan ve dolaylı her türlü zarar ile ANADOLU RENT’in üçüncü şahıslara bundan dolayı ödeyeceği tazminat tutarını ANADOLU RENT‘e derhal en geç 3 işgünü içerisinde ödeyecektir. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir. Kiralayan zarara sebebiyet veren kişiden de talep hakkına sahiptir. Açılacak davalarda Kiracı asli sorumlu, aktif süje, tam sorumlu olmayı ve bu yönde beyanda bulunmayı, ANADOLU RENT’in ancak şahit sıfatı ile dinlenilmesini isteyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.l. KİRACI, aracın sağlam ve hasarsız kalmasını ve kullanıcının aracı üretici firmanın belirlediği araç kullanım ve bakım talimatnamelerine uygun kullanılmasını sağlayacaktır. Aracın kapasite ve yükleme limitleri aşılmayacak, uygun olmayan koşullarda kullanılmayacaktır. Araç ile yarışlara katılmayacak ve tehlikeli madde taşınmayacak, araç sürücü derslerinde, ticari maksatlı yük veya yolcu taşımacılığı işlerinde kullanılmayacaktır. KİRACI, aracı kullanırken her türlü sigorta ve teminat dahilinde olan riskleri önlemek veya minimize etmek için gerekli özeni gösterecek, Karayolları Trafik Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata ve bu sözleşmede belirlenen koşullara uygun olarak kullanacaktır. Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda, araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması, aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması, araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı v.b.) ve durumlarda kullanım yasaktır. KİRACI, aracın kötü veya yanlış kullanımından kaynaklanan her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.m. KİRACI’nın ANADOLU RENT‘e gecikmiş kira veya başka bir borcu bulunması halinde, ANADOLU RENT sözleşmenin tüm maddelerinde yazılı mükellefiyetlerini yerine getirmek mecburiyetinde değildir. Bu durumda doğan hasarlarda, KİRACI, bildirilen servislerde servis, hizmet ve onarımlarını yaptırmak ve bedellerini kendisi ödemek zorunda olup, bu bedelleri hiçbir surette ANADOLU RENT’e rücu edemez. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir. Bu uygulama KİRACI’nın ANADOLU RENT’e olan ödemekle yükümlü olduğu kira vb. borçlarından feragat anlamına gelmez. KİRACI’nın, KİRALAYAN’a gecikmiş kira veya başka bir borcu bulunması halinde KİRALAYAN, kiraladığı araçlara hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmaksızın bulunduğu yerde el koyma hakkına sahiptir. KİRALAYAN’ın araçlara el koyması durumunda da ilgili araçların kira bedelleri işlemeye devam eder. Aracın müşteri kabahati veya tutanak tutulmayan hallerde ya da
6.n. KİRACI, hiçbir şekilde kilometre sayaçlarına müdahale etmeyecektir. Kilometre sayaçlarının arızalanması halinde KİRACI, durumu derhal ANADOLU RENT‘e bildirecek, onarım ANADOLU RENT tarafından gerçekleştirilecektir. ANADOLU RENT, kilometre sayaçlarının arızalı olduğu süreçte oluşmuş kilometreyi de kilometre limitinin hesabında dikkate alacaktır. Arızanın derhal en geç aynı gün 1 saat içerisinde bildirilmemesi veya arızanın kiracı tarafından meydana getirilmesi halinde ANADOLU RENT hem sözleşmedeki tüm alacaklarına hak kazanır hem de tamir bedelini kiracıya derhal yansıtma hakkına sahiptir. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.o. KİRACI, kontratın imzalanmasından sonra, ANADOLU RENT’in önceden yazılı izni olmaksızın, araca donanım eklemeyecek ve/veya sair uygulamalar yaptırmayacaktır. ANADOLU RENT‘in yazılı izniyle ekleme yapılması halinde ise bu donanım/ekleme/uygulama(lar)dan kaynaklanan masraflar (bu masrafın aylık kira bedeline dahil edilmesi yönünde bir mutabakata varılmadığı takdirde) tümüyle KİRACI’ya ait olacaktır. KİRACI tarafından satın alınarak sonradan monte edilmiş olan donanım ve uygulamalar sözleşme süresinin bitiminde KİRACI tarafından masrafı kendine ait olmak üzere çıkartılacak ve çıkartma esnasında araçta herhangi bir hasar oluşması halinde buna ilişkin zarardan KİRACI sorumlu olacaktır. Ek donanım ve uygulamaların KİRACI tarafından sözleşme süresi sonunda çıkartılmadan iade edilmesi halinde, bunlar KİRALAYAN tarafından çıkarılacak ve oluşan tüm zarar ve masraflar KİRACI’ya rücu edilecektir. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.p. KİRACI, ANADOLU RENT‘e ait plaka altlığını hiçbir suretle değiştirmeyecek, dış servislerde de farklı bir plaka altlığı takılmasına asla müsaade etmeyecektir. Bu duruma azami dikkat edilecek, edilmemesi ve tespiti halinde 500 £ cezai şart ANADOLU RENT tarafından KİRACI’ya fatura edilecektir. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.q. Kiralanan araçlar ve yedek araçların içinde yolcu dahil hiç kimse sigara içemeyecektir. KİRACI’nın bu kurala uymadığı hallerde ANADOLU RENT, kesilen cezayı KİRACI’ya faturalandıracaktır. İşbu nedenle herhangi bir zarar (örn: sigara yanığı veya kullanımdan kaynaklı başkaca bir zarar) oluştuğu takdirde, oluşan zarara ilişkin ANADOLU RENT, KİRACI’ya fatura kesecek ve KİRACI bu fatura bedelini ödeyecektir. Araçlarda sigara kokusu tespit edilmesi halinde ANADOLU RENT iki şahit huzurunda işbu durumu tutanak altına alır ve kiracıya 500£ Cezai şart yansıtır. İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.r. Araçta herhangi bir hasar oluştuğunda veya araç çalındığında KİRACI, aşağıdaki prosedürü izleyecektir:
. Olayı en derhal ANADOLU RENT’e ve emniyet güçlerine bildirecektir.
. Sigorta ve benzeri kuruluşlardan talepte bulunulabilmesi için gerekli olabilecek delil ve belgeleri temin ve muhafaza edecektir. Aşağıda hangi belgelerin temin edileceği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Şöyle ki;
.Yalnız maddi hasarlı ve çift taraflı trafik kazalarında, ANADOLU RENT’in muvafakati alınarak, taraflarca kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaştığı taktirde “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nı doldurur ve imzalar. Kaza yerinin ve araçların detaylı ve her açıdan fotoğraflarını çeker, tutanağa ekler. Kiracı: aracın baştan sona etrafını ve çevresini gösterecek şekilde 1. Dakikayı geçmemek üzere videosunu çeker.  Bu tutanak ve ilgili kayıtlar ANADOLU RENT’eteslim edilir. Belirtilen kaza durumlarının haricinde ise Trafik Zabıtası, Emniyet ve/veya Jandarmadan Trafik Kazası Tespit Tutanağı alınması zorunludur.
. Usulüne uygun olarak taraflarca veya şartları halinde emniyetçe düzenlenmiş olan iki tarafın imzaladığı ıslak imzalı trafik kaza tespit tutanağı, tüm tarafların alkol raporları, sürücü ve maliklerin adres ve telefonları, ehliyet fotokopileri, ruhsat fotokopileri, sigorta poliçe suretleri, kaza durumuna göre gerekmesi halinde emniyet ifadeleri, fotoğraflar gibi bilgi ve belgelerin düzenlenerek/temin edilerek asıllarının veya tasdikli fotokopilerinin, kaza tarihinden itibaren en geç bir  (1) gün içerisinde ANADOLU RENT'e ulaştırılması gerekmektedir. Bu belge ve raporlar her türlü hasarda ANADOLU RENT’in  sigortadan da  faydalanabilmesi için gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli, değer kaybı, çekici bedeli gibi tüm zarar sorumluluğu ve aracın tamirde geçen günlerine ait kira bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca ruhsatın kaybolması veya çalınması durumunda yenisinin çıkartılması için polis tutanağı alınması ve ANADOLU RENT’e elden teslim edilmesi gerekmektedir. Ruhsata dair yapılan masraflar KİRACI’ya  rücu edilir. Araçta kaza sonrası meydana gelen değer kayıpları kusuru oranında Kiracı’ya rücu edilir. Başka rapor yok ise kusur ANADOLU RENT tarafından tespit edilir.
İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.Kazanın ve hasarın yanlış veya eksik beyan edilmesi, hiç beyan edilmemesi, kaza tutanağının veya kazaya ilişkin beyanın ANADOLU RENT’a ulaştırılmamasından kaynaklanan her türlü zarardan KİRACI sorumludur. Her halde tüm sigorta tazminatının tek lehdarı ANADOLU RENT’dir. ANADOLU RENT, raporu veya beyanı hakkında şüpheye düştüğü bir kaza için üçüncü şahıs niteliğindeki eksperi şüphelendiği rapor veya beyanın gerçekliğini araştırmak için atayabilir. Bu eksperin raporun doğru olmadığına hükmetmesi halinde bahsi geçen üçüncü şahsın maliyetleriyle beraber ilgili tüm hasar onarımı KİRACI’ya fatura edilecektir. Kaza ile ilgili, madde 6.r.’de belirtilen belgeler ve süreçler tamamlanmadan, tamir süresince yedek araç temin edilmez.
6.s. Sahte/usule aykırı rapor, alkollü, uyuşturucu madde almış, yaş küçüklüğü veya ehliyetsiz araç kullanılması ya da sözleşme harici kullanıcılar tarafından aracın kullanılması vb. hallerde meydana gelecek hasar toplamları ve aracın tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri ile üçüncü kişilere verilmiş maddi manevi zararlar ve yedek araç verilmesi halinde bu aracın kira bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır. Taraflar, alkol almanın, uyuşturucu kullanmanın sürücünün güvenli araç kullanma yeteneğini kaybetmesine sebep olacağına hem fikir olup trafik kazası sonrası alınan alkol/uyuşturucu raporunda, araç kullanıcısının her hangi bir miktar veya şekilde alkollü/uyuşturucu madde etkisinde olarak belirtilmesi halinde o kazada oluşacak hasarların ve onarım için geçecek sürelerde işleyecek kira bedellerinin KİRACI tarafından ödeneceği hususunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Kaza saatinden itibaren 2 saat içinde alınmış olan alkol/uyuşturucu raporları dikkate alınacak; kaza saati ile alkol/uyuşturucu ölçüm saati arasında 2 saatten fazla fark olması halinde alkol/uyuşturucu raporu alınmış olsa dahi doğru değeri yansıtmayacağından alınmamış sayılacaktır. Bu husus KİRACI tarafından şimdiden kabul edilmiş olup bu hususla ilgili sonradan itiraz ileri sürülmeyecektir. Yedek araç ancak, alkolsüzlüğün sözleşmedeki usule uygun olarak belgelendirilmesi halinde verilir. Raporda kullanıcının herhangi bir oranda alkollü/uyuşturucu madde etkisinde olduğunun görülmesi halinde, bu yedek araç kira bedeli de KİRACI tarafından asıl araç kira bedeli ve hasar onarım bedeli ile birlikte ödenecektir.
İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.t. Hasarın giderilmesi işleminin ANADOLU RENT tarafından seçilen serviste yapılması esastır. İzmir il sınırları dışında gerçekleşen kaza durumunda ise aracın ANADOLU RENT’e getirilmesi ya da kaza mahalline en yakın yetkili servise yönlendirilmesi kararını tek başına ANADOLU RENTaittir.
6.u. Aracın işletici sıfatı KİRACI’ya ait olup Türk Hukuku'nda "Araç İşletenin Sorumluluğu"na ilişkin tüm borç ve mükellefiyetler de aracın teslimini müteakip KİRACI'ya intikal etmiştir. Dolayısıyla işbu kira sözleşmesine konu aracın KİRACI’nın kirası/işletmesi altındayken vuku bulacak trafik kazaları ile her türlü hasar ve zarar tevlit edici vakıalarda kiralanmış bulunan araca üçüncü şahısların aracına ve/veya mal varlıklarına ve/veya üçüncü şahıslara verilebilecek manevi, cismani zararlardan ve/veya ölüm olaylarından ve/veya kiralanan aracın sürücüsünde ve/veya araçta yolcu olarak bulunan başkaca şahısların uğradıkları cismani, maddi ve manevi zararlardan ve kiralamaya konu araçla sebep olunan her türlü cismani, maddi ve manevi hasar ve zararlar ile bu hasar ve zararlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk bütünü ile KİRACI’ya aittir.
İlgili meblağ, kiracının vermiş olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.
6.v. Kiraya Veren vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, kiraya Verenin sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır.
6.y. Kiracı, aracın taşıma kapasitesi dışına çıkarak yük ve yolcu taşıyamaz. ANADOLU RENT, aracın kapasitesi dışında yük ve yolcu taşındığını tespit ederse, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kiracı, fesih ile tüm kira bedeli ve doğacak ek ücretleri ödemekle mükelleftir. Araç kapasitesi dışında yük ve yolcu taşımacılığından doğacak zararlardan da kiracı sorumlu olacaktır.
6.z. Kiracı, aracı kozmetik olarak nasıl teslim aldıysa öyle teslim etmekle yükümlüdür. Araç içi ve dışı tozu, sigara kokusu, sigara yanığı, çöp, sıvı lekesi, gıda artıkları, kötü koku vs. gibi aracı kozmetik olarak kötü etkilemiş her türlü durumda, araç temizleme bedeli kiracının yatırmış olduğu teminattan alınır. Teminat dışı tutar, kiracıdan tahsil edilir.

Madde 7 -  Hizmet Detayları

7.a. Sunulan hizmet özünde muadilleri ile rekabet edebilecek düzeyde ve kalite,  gerektiğinde müşteri kurumsal kimliğini yansıtacak seviyede bir araç kiralama hizmeti sunmaktır.

7.b.Sürecin eksiksiz tamamlanması için ehliyet ve gerekli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak ANADOLU RENT’e iletilmesi gerekir.

7.c.Hizmet başında, ortasında veya sonunda yoğunluğa bağlı olarak, bildirilen araçlar değişiklik gösterebilir. Değişiklik ancak muadil seviyede araç ile gerçekleştirilir.

7.d. Majör değişiklik veya hizmet teklifi içerisinde olmayan yeni özellik talebi halinde

ekstra ücret uygulanır. Major değişiklikler tanımlar kısmında bildirilmiştir.

7.e. Sözleşme alt kiracı yetkisi vermez.

Madde 8- HİZMET BEDELİ

8.a. Hizmet bedeli günlük………………………….KDV dahildir.

8.b.Araçların günlük kullanımda km sınırı 117 km………..’dır. Günlük sınır her gece 24’te sıfırlanır. Günlük KM limiti aşılması halinde: KM başına  1.50 TL+KDV fark ücret olarak kiracıya yansıtılır.

Araçların aylık km sınırı:  3500 KM..’dır. aylık sınır her ay başında sıfırlanır. Aylık KM limiti aşılması halinde: KM başına  3.50 TL+KDV fark ücret olarak kiracıya yansıtılır.

-Günlük-aylık veya toplam km aşılması halinde hangi aşımdan ücretlendirme yapılacağını seçim hakkı tek taraflı olarak ANADOLU RENT’e aittir. Depozito bedeli araca göre belirlenir.

8.c. Ödemelerin vadesinde yapılmaması durumunda, ANADOLU RENT taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.
Madde 9- KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI

Kiralayan mülkiyetinde bulunan araç sözleşmede belirtilen süre ve koşullara uyulması koşuluyla kiracıya verilmiştir.
Kiracı kira süresini, en az 24 saat öncesinden haber vermek, kiralayanın muvafakatini almak ve uzatmak istediği kira süresine karşılık kiralama ücretini ödemek şartıyla uzatabilir.
Kiralayan rezervasyon durumuna göre kiracıya verilen aracı değiştirerek sözleşmeyi devam ettirebileceğini bildirmesi ve kiracının da araç değişimini kabul etmesi halinde kira sözleşmesi kiracıya verilecek yeni aracın tarifesi üzerinden düzenlenecek yeni bir sözleşme ile devam ettirilir. Kira sözleşmesinin uzatılmasında yeni bir sözleşmenin imzalanmamış olması halinde bu sözleşme koşulları geçerliğini koruyacaktır. Kiralama ücretleri dönemsel olarak değiştiği için kiracı, sözleşme uzatmak istemesi halinde güncel fiyatları kontrol etmek ile yükümlüdür. Kiralayan sözleşmeyi uzatmak zorunda olmadığı gibi, sözleşmeyi uzatmaması halinde gerekçe göstermek zorunda değildir.

Madde 10- DANIŞMANLIK HİZMET SÜRESİ VE FESİH

10.a. Sözleşme süresi ……………………………………….

10.b. İşbu sözleşme hükümlerine ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışların tespiti halinde ANADOLU RENT sözleşmeyi tüm alacakları muaccel hale gelmiş ve eksiksiz hak kazanmış olarak tek taraflı olarak feshedebilir.

10.c. Fesih sebebi ANADOLU RENT kusuruna dayandığı hallerde, ANADOLU RENT yalnızca fesih anında işin tamamlanma yüzdesi oranında ücretine hak kazanır.

Madde 11– GİZLİLİK ve KVKK

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Anadolu Rent tarafından sunulan sözleşme, yazılım, poliçe, araç takip sistemleri, teknik destek gizli bilgiye dahildir. Kiracı kullanıcı veya personel bilgilerini Anadolu Rent ile paylaşırken açık rızayı kendisi temin etmek zorundadır. Taraflar gizli bilgileri karşı tarafın rızası olmadıkça 3. Kişiler ile paylaşamaz, arşivleyemez. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel veriler de gizli bilgi kapsamına dahildir. 3. Kişiler ile açık rıza ve kanuni zorunluluk halleri dışında paylaşılamaz. Taraflar gerekli idari ve teknik tedbirleri aldıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.  Gizli bilgilerin veya kişisel verilerin ihlali halinde ihlalde bulunan taraf, mağdur taraf veya 3. Kişilerin zararını tazmin ile yükümlüdür. KİRACI tarafından aleni hale getirilen veya alenileştirilmesi amacı ile paylaşılan bilgiler gizli bilgi kapsamına girmez. Taraflar güncel 6698 Sayılı Kanun kapsamında gerekli idari ve teknik tedbirleri aldıklarını taahhüt ederler. İlgili sigorta veri tabanlarına Kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücüsünün dahil olduğu kazaların detaylarını (Kiracı’nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) vermek kiracı yükümlülüğüdür. Kiracı, işbu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini ve açık rızası olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. ”ANADOLU RENT yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda Kiracı’nın Kişisel Verilerini işler. Reklam ve ticari iletilere dair izinler sözleşme sonunda yer almaktadır.

Madde 12 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında yapılan K.E.P., e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 13- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle dostane ve barışçıl çözüm yolu olarak Avukatlık Kanunu 35/A, arabuluculuk ,tahkim yollarından en az biri denenecektir. Mutabakat veya sulh sağlanamaması halinde: İZMİR mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 14- SON HÜKÜMLER

14.a.KİRACI TBK 223 ve ilgili kanun maddeleri gereği aracı teslim aldığında muayene etmek ile yükümlüdür. Usulüne uygun tespit ve bildirim yapılmayan hususlar kabul edilmiş sayılmaktadır.

14.b.İşbu sözleşme taraflar arasında işçi-işveren, ortaklık, joint venture, konsorsiyum benzeri bir ortaklık yapısı oluşturmaz. ANADOLU RENT aleyhine rekabet kısıtlayıcı hükümler doğurmaz. KİRACI  kendisine adına ANADOLU RENT tarafından üretilen içerikleri, ANADOLU RENT açık rızası yazılı olmadıkça başka bir sosyal medya ortamı veya platformlarda paylaşamaz.

14.c. İşbu sözleşmenin bir maddesi veya bir kısmı mahkeme kararı ile geçersiz kılınırsa: sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korur. Kaldırılan hüküm yerine madde 12’de yer alan yöntemler ile yeni madde tayin edilebilir.
14.d.Kiralanan araçlar Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kabul ettiği donanımlara sahiptir. Araçta sigorta kapsamına girmeyen değer kayıpları kusur durumuna bakılmaksızın kiracı tarafça karşılanır. Değer kayıplarına dair Anadolu Rent 3. Bir firmaya tespit yaptırabilir veya doğrudan dava açabilir.

14.e.Anadolu Rent, mücbir sebepler esnasında sokağa çıkılamaması sebebi ile hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya oluşabilecek aksaklıklardan doğan zarardan ve ziyandan sorumlu değildir. Kiracı tarafından işbu madde veya ekonomik koşul değişiklikleri sebebi ile TBK 138. Maddesine başvurulamaz.
14.f.KİRACI; OGS, KGS, HGS cihazı talep ettiği takdirde kiralama süresince kullanmak üzere bu gibi cihazların alınmasına KİRALAYAN muvafakat eder. KİRACI OGS, KGS, HGS cihazlarını (v.b) istediği satış kanalından alabilir. Ancak bu cihazların ödemelerini kendi takip edecektir. KİRACI, arızalı cihaz ya da plakaya tanımlanmamış cihaz sebepleriyle yaptığı kaçak geçişlerden sorumlu olduğunu, bakiye takibinin kendisi tarafından yapılacağını baştan kabul eder.

14.g. Yürürlükte olan trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi trafik cezaları kullanıcıya aittir. Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar  tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir.

15- DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta ANADOLU RENT’in defter, belge, beyan ve telefon, video, ses ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere her türlü kayıtlarının HMK m. 193 uyarınca kesin ve münhasır delil olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

16-MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, Covid ve salgın kaynaklı kapanmalar, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya daher ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

15(onbeş)maddeden ve …. (…..) sayfadan oluşan işbu sözleşme ……2022 tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiş, tarafların hür iradeleri ve açık rızaları ile imza altına alınmıştır.

 

ANADOLU RENT tarafından Kiracı’nın ilgileneceğini düşündüğü benzer ürünler veya hizmetler hakkında Kiracı’ya pazarlamaya ilişkin iletilerin (örneğin posta,SMS,Whatsapp veya elektronik iletişim yoluyla) gönderilmesi;  nitelikli olmayan kişisel verilerinin ortak sitelerde ve sosyal ağlarda paylaşılması hususunda açık rızam vardır.

  • Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Katı Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Cad. No:289 Gaziemir - İZMİR
  • +905393350036
  • info@newanadolurent.com
© 2023 - Tüm Hakları Saklıdır
Whatsapp İçin Tıklayınız